നാള്‍വഴികള്‍

കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തെത്തുടർന്ന് 1957ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇം.ഇ.എസ് മന്ത്രിസഭ തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകത്തൊഴിലാളികൾക്കും അനുകൂലമായ ഒട്ടേറെ നിയമനിർമാണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകളും തൊഴിൽ സംസ്കാരവും രൂപപ്പെട്ടു. അതേവരെ നിലനിന്നിരുന്ന േട്രഡ് യൂനിയൻ സമ്പ്രദായത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ, പോസ്റ്റൽ ആൻറ് ടെലിഗ്രാഫ് ജീവനക്കാർ, എൽ.ഐ.സി ജീവനക്കാർ, ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ, പത്ര ജീവനക്കാർ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ അവരവരുടെ തൊഴിൽ അവകാശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ, തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ, ടെക്സ്റ്റൈൽ, കയർ, കശുവണ്ടി, ഓട് തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ ജോലി സ്ഥിരതയ്ക്കും മിനിമം വേതനത്തിനും ബോണസിനും വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളുമായി രംഗത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കേരളത്തിലുടനീളമുണ്ടായ തൊഴിലാളി വർഗ അവബോധത്തിെൻറ ഭാഗമായാണ് അതേവരെ പ്രസ് തൊഴിലാളികളായി പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന പത്രജീവനക്കാർ അവരുടേതായ അവകാശ സമരങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുവാനിടയാക്കിയത്.
ഇതിെൻറ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെന്നപോലെ പത്രജീവനക്കാർ അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിച്ചു. അവർ അവകാശ സംരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി. അതിെൻറയൊക്കെ ഫലമായാണ് ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമായി വേജ് ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത്. പ്രൂഫ് റീഡർമാരെ വേജ്ബോർഡിെൻറ പരിധിയിൽ പിന്നീടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് രണ്ടുതരം ശമ്പളഘടന എന്ന വിവേചനം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
ഇതിനിടയിലാണ് ആൾ ഇന്ത്യാ ന്യൂസ്പേപ്പർ എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ പത്രസ്ഥാപനങ്ങളിലെ നോൺ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വേജ്ബോർഡ് എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. എസ്.വൈ. കോൽഹാക്കറും കെ.എൽ. കപൂറും ഇതിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.
ഇതേയവസരത്തിലാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ നോൺ ജേർണലിസ്റ്റ് സ്റ്റാഫ് യൂനിയൻ നിലവിൽ വരുന്നത്. അനന്തകൃഷ്ണൻ അതിെൻറ നേതൃസ്ഥാപനത്തുവന്നു. പ്രസ് ജീവനക്കാരുടെ എ.ഐ.ടി.യു.സിയിലും ഐ.എൻ.ടി.യു.സിയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർ മാതൃഭൂമി എംപ്ലോയീസ് യൂനിയൻ എന്ന പേരിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ അനന്തകൃഷ്ണൻ അതിെൻറയും നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കുയർത്തപ്പെട്ടു. ഇതേസമയം മറ്റു പത്രസ്ഥാപനങ്ങളിലും നോൺ ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ യൂനിയനുകൾ രൂപം പ്രാപിച്ചു. കേരള ന്യൂസ്പേപ്പർ എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷെൻറ രൂപവത്കരണത്തോടെ അനന്തകൃഷ്ണനും, തുടർന്ന് കേരള കൗമുദിയിൽനിന്ന് ശാർങ്ഗധരനും മലയാള മനോരമയിൽനിന്ന് ബാലചന്ദ്രനും നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നു.
കേരള ന്യൂസ്പേപ്പർ എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന് രൂപം നൽകാൻ കേരളത്തിലെ പത്രജീവനക്കാർ എറണാകുളത്ത് ഒത്തുചേർന്നത് ഒരു ചരിത്രമുഹൂർത്തമായിരുന്നു. അതിെൻറ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് അനന്തകൃഷ്ണൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിലെ ഉയർന്ന നേതൃത്വപാടവത്തിനുദാഹരണമാണ്. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നടന്ന എല്ലാ ആൾ ഇന്ത്യ ന്യൂസ്പേപ്പർ എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷെൻറ സമ്മേളനങ്ങളിലും അനന്തകൃഷ്ണൻ കേരളത്തിലെ പത്രത്തൊഴിലാളികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. വൈകാതെ അഖിലേന്ത്യാ വൈസ് പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വേജ്ബോർഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരശേഖരണം നടത്തി വാദം നടത്തുന്നതിന് അനന്തകൃഷ്ണൻ നൽകിയ സേവനം അമൂല്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിെൻറ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ യാത്രാനുഭവങ്ങളാണ് പത്രസ്ഥാപനങ്ങളിൽ സഹകരണ സൊസൈറ്റികളും ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റികളും രൂപമെടുക്കുന്നതിന് നിദാനമായത്.
കേരളത്തിലെ പത്രപ്രവർത്തകരുടെയും പത്രജീവനക്കാരുടെയും ഐക്യവേദിയായ കേരള ന്യൂസ്പേപ്പർ എംപ്ലോയീസ് കോൺഫെഡറേഷെൻറയും നേതൃത്വത്തിലേക്ക് അനന്തകൃഷ്ണൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അന്ന് മുന്നോട്ടുവെച്ച കേരള സർക്കാറിെൻറ പെൻഷൻ പദ്ധതി എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാവുന്നത്.
കേരള കൗമുദിയിൽ നോൺ ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ സംഘാടനത്തിന് നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ച ശാർങ്ഗധരൻ കെ.എൻ.ഇ.എഫിെൻറ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ നൽകിയ സേവനം നമ്മുടെ പെൻഷൻ പദ്ധതി നേടിയെടുക്കുന്നതിനും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനും മഹത്തായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിെൻറ പ്രതീകമായ ശാർങ്ഗധരെൻറ വിയോഗം പ്രവർത്തകർക്കും സംഘടനക്കും കനത്ത നഷ്ടമായി.
അവകാശ സമരങ്ങളോടൊപ്പം വേജ്ബോർഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചിട്ടയായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അനന്തകൃഷ്ണ നോടൊപ്പം സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന ബാലചന്ദ്രൻ കെ.എൻ.ഇ.എഫിെൻറ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാണിച്ച ഔൽസുക്യം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. തൊഴിൽ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉപദേശങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾക്കും പത്രജീവനക്കാരും സംഘടനകളും നിരന്തരം ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ബാലചന്ദ്രനെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിെൻറ വേർപാട് ഇന്നും നമ്മെ ഏറെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു.
ഫെഡറേഷെൻറ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച കെ.വി. ഭാസ്കരൻനായർ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് 2010 ജൂലൈ 8നാണ്. മലയാള മനോരമ നോൺജേർണലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ പ്രസിഡൻറായാണ് അദ്ദേഹം േട്രഡ്യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. വളരെ പെട്ടെന്നുതന്നെ കെ.എൻ.ഇ.എഫിെൻറ പ്രവർത്തനം സംസ്ഥാനത്താകെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിെൻറ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സാധിച്ചു. പത്രജീവനക്കാരുടെയും പത്രപ്രവർത്തകരുടെയും സംയുക്ത സംഘടനയായ കോൺഫെഡറേഷെൻറ രൂപീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹം നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അനുരഞ്ജന ചാതുര്യവും മുഖമുദ്രയായിരുന്ന ഭാസ്കരൻനായരുടെ സംഘാടനപാടവം മികച്ചതായിരുന്നു.
കേരള ന്യൂസ്പേപ്പർ എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷനുവേണ്ടി ദീർഘകാല സേവനം നടത്തിയ നാലു പേരും മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റം, ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം, ഉയർന്ന ഉത്തരവാദിത്തബോധം തുടങ്ങിയ ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് കടന്നുപോയത്. അവരുടെ േപ്രാജ്വല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാതൃക പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്ന സ്മരണകൾക്കു മുമ്പിൽ ആദരവിെൻറ ഒരായിരം അഞ്ജലികളർപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം, അവരുയർത്തിപ്പിടിച്ച ഐക്യത്തിെൻറയും സമർപ്പണത്തിെൻറയും സന്ദേശം മുറുകെപ്പിടിച്ച് സംഘടനയെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഓർമപ്പെടുത്തട്ടെ