കേരള ന്യൂസ് പേപ്പർ എംപ്ലോയീസ് ഘടക യുണിയനുകള്‍

മാധ്യമം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ 

കേരള കൗമുദി നോൺ ജേർണലിസ് അസോസിയേഷൻ:

രാഷ്ടദീപിക നോൺ ജേർണലിസ് സാഫ് യൂണിയൻ 

ചന്ദ്രിക പ്രസ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ –

സിറാജ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ

ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്ര സ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ( കേരള ) 

ജന്മഭൂമി നോൺ ജേർണലിസ്മ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ  

തേജസ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ 

വീക്ഷണം നോൺ ജേർണലിസ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ

വോയ്സ് ഓഫ് മാതൃഭൂമി എംപ്ലോയീസ് 

ദേശാഭിമാനി നോൺ ജേർണലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ

മലയാള മനോരമ നോൺ ജേർണലിസ് യൂണിയൻ ോട്ടയം 

മാതൃഭൂമി നോൺ ജേർണലിസ് യൂണിയൻ

മലയാള മനോരമ നോൺ ജേർണലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ കോഴിക്കോട്