കെ.യു.ഡബ്യു.ജെയും കെ.എന്‍.ഇ.എഫും സംയുക്തമായി കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച ഉപരോധ സമരം

കെ.യു.ഡബ്യു.ജെയും കെ.എന്‍.ഇ.എഫും സംയുക്തമായി കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച ഉപരോധ സമരം

ഫോട്ടോ റസാക്ക് തായത്തങ്ങാടി ( മാധ്യമം ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *